Vertical Playground

Name Year Type Client
Vertical Playground 2019 Kindergarten Yantian District Kindergarten
Collaborators Size Location Status
Tian Tian Zhang/Qijing Wu/Hui Lu/Hua Xing/MingCan Zong 3948.19m² Yantian District, Shenzhen,China Competition
Name Year
Vertical Playground 2019
Type Client
Kindergarten Yantian District Kindergarten
Collaborators Size
Tian Tian Zhang/Qijing Wu/Hui Lu/Hua Xing/MingCan Zong 3948.19m²
Location Status
Yantian District, Shenzhen,China Competition