Wuhan Opera and Music Hall

Client

Wuhan Donghui district administration

Type

Architecture

Year

2022

Status

Concept

Size

21564 m²

Location

Wuhan, China

Team

Kai Wang, Bowen Zheng, Yiran Li, Shijia Chen, Wenbin Liu